Taisyklės

I. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

1.1. Organizuoti veiklą vadovaujantis LR įstatymais, studijos nuostatais, vidaus ir kitais teisės

aktais.

1.2. Užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą.

1.3. Sudaryti Ugdytiniui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas studijoje.

1.4. Jeigu dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių numatytu laiku užsiėmimas negali įvykti, Paslaugų

teikėjas pasilieka teisę keisti užsiėmimo datą ir laiką, prieš tai įspėjęs Paslaugų gavėją.

II. Kliento įsipareigojimai

2.1. Klientas pradėdamas lankyti treniruotes tvirtina ir tai, kad susipažino bei sutinka su visomis studijos vidinėmis taisyklėmis, jos puikiai suprantamos ir tinka. Nesusipažinimas su taisyklėmis neatleidžia Kliento nuo atsakomybių ir įsipareigojimų jų nesilaikymo atveju.

2.2. Vaikai iki 18 metų gali lankyti šokių pamokas, vykstančias studijoje, tik pateikę galiojančią šeimos

gydytojo išduotą pažymą/jos kopiją.

2.3. Kiekvieną treniruotę privaloma turėti šokiui skirtą aprangą, persiauti švarią, tam skirtą avalynę.

2.4. Atvykti į treniruotes bent 5-15 min iki treniruotės, kad spėtumėte persirengti. Jeigu laiku atvykti

nespėjate, būtina informuoti trenerį.

2.5. Stebėti treniruočių nėra galimybės, todėl treniruotes kviečiame išbandyti jose šokant. O draugai, ne

studijos nariai, laukia už salės ribų.

2.6. Negalint lankyti treniruočių reguliariai, apie tai, būtina iš anksto pranešti treneriui.

2.7. Ligos atveju apie praleidžiamą treniruotę būtina pranešti treneriui.

2.8. Treniruotės metu vykdyti tik trenerio parodytus bei paaiškintus veiksmus/judesius. Atlikti judesius

tiksliai taip, kaip buvo paaiškinta, nes priešingu atveju, studija neatsako už šokėjo sveikatos pablogėjimą ar

kitus sutrikimus. Kilus klausimams visada galite kreiptis į trenerį.

2.9. Už nepilnamečių kelionę į studiją ir iš jos, taip pat už elgesį ir nelaimingus atsitikimus pamokų metu atsako jų tėvai ar globėjai.

2.10. Draudžiama atvykti į treniruotes apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų.

2.11. Treniruotės metu nepalikti salės prieš tai neinformavus ir nesuderinus su treneriu ar administatore/-iu.

2.12. Šokti galima tik studijos patalpose ir salėse. Draudžiama groti muziką, triukšmauti ir bėgioti

koridoriuose bei bendro naudojimo patalpose.

2.13. Klientas sutinka treniruotės metu būti filmuojamas ir fotografuojamas. Savarankiški ir asmeniniai Kliento filmavimai ir fotografavimai turi

būti derinami su treneriu ar administatore/-iu.

2.14. Klientas pats atsako už savo asmeninių daiktų saugumą.

2.15. Klientas įsipareigoja Paslaugų teikėjui atlyginti žalą už specialiai ar piktybiškai sugadintą studijos inventorių.

III. Atsiskaitymas ir narystė

3.1. Apmokėjimas už treniruotes, nusprendus lankyti šokius, turi įvykti po pirmos nemokamos treniruotės. Individualiais atvejais gali būti sumokama vėliau, prieš tai pasitarus su treneriu ar administatore/-iu.

3.3. Kiekvienas šokėjas moka individualiu laiku į priekį t.y. tada, kai nusprendžia pradėti šokti. Pvz.: Pasirinkus SMART vieno stiliaus abonementą moka už 8 treniruotes į priekį (ne kalendorinį mėnesį).

3.4. Mokama suma priklauso nuo pasirinkto abonemento: https://www.smartdance.lt/#kainos

3.5. Atsiskaitymas galimas grynais studijoje arba mokant bankiniu pavedimu.

3.6. Likusių treniruočių skaičių galima sužinoti paklausus trenerio ar administatorės/-io.

3.7. Klientui praleidus treniruotę ji nėra perkeliama ar pratęsiama. Išskyrus atvejus kuomet pateikiamas oficialus išrašas iš sveikatos įstaigos dėl ligos ar patvirtinimas iš darbo dėl komandiruotės.

3.8. Nusprendūs treniruočių nebelankyti pinigai už abonementą nėra gražinami bei į kito stiliaus abonementą nėra keičiami.

IV. Renginiai ir išvykos

4.1. Klientas supranta, jog įsipareigoja padengti nuostolį studijai (susimokėti dalyvio, autobuso bei kitus su renginiais ir išvykomis susijusius mokesčius), kuomet sutikęs dalyvauti juose, po to kai jam rezervuojama vieta renginiuose ir transporto priemonėse (autobuse, mašinoje ir t.t.), dalyvauti ar išvykti nebegali.

4.2. Klientas susipažinęs ir supranta, jog prieš renginius, išvykas, atostogas ar dėl kitų priežasčių perkeltos treniruotės yra tos pačios reguliarios treniruotės vykstančios kitu, Paslaugų tiekėjo numatytu ir išanksto praneštu, ne tvarkaraštyje pateiktu laiku. Paslaugų teikėjas įsipareigoja apie tokias treniruotes pranešti/įspėti iš kuo įmanoma ankščiau.

4.3. Už nepilnamečių elgesį ir nelaimingus atsitikimus renginių ir išvykų metu atsako jų tėvai ar globėjai.